Pekin-Beijing-China1376

Liangmaqiao, Chaoyang District, Beijing, China Third Ring Road over the Liangma River at Liangmaqiao with the Kunlun Hotel to the right

Liangmaqiao, Chaoyang District, Beijing, China
Third Ring Road over the Liangma River at Liangmaqiao with the Kunlun Hotel to the right